ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Nemes Zoltán EV, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és/vagy manuális feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelő tiszteletben tartja a www.szezonshop.hu weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó, a weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Definíciók:
 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Nemes Zoltán EV.

Székhely és levelezési cím: 7627 Pécs, Puskin tér 12/1.

Adószám: 67864496-1-22

Nyilvántartási szám: 50871809

E-mail: info@szezonshop.hu

 

Adatkezelő kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérheti a Felhasználó adatainak helyesbítését, törlését, zárolását és itt tájékoztatást az adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

 1. Adatkezelés célja:

 

Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, vásárlói regisztráció, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

 1. Adatkezelés időtartama:

Az ajánlatkérés, üzenetküldés folyamat során megadott személyes adatok kezelése az online vásárláshoz kapcsolódó űrlapok elküldésével kezdődik és maximum 1 év időtartamig, vagy a felhasználó általi törlési igény bejelentéséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.

Törlésre irányuló kérelem esetén Adatkezelő a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek Adatkezelő rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új űrlapküldés válik szükségessé.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. Kezelt adatok köre

5.1.

 • név
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatok megadását követően Adatkezelő automatikus, online visszaigazoló üzenetben értesíti a Felhasználót az űrlapküldés sikerességéről.

Felhasználó az űrlapküldést követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

5.2. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Adatkezelő Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést.

A www.tarsasoznijo.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy saját böngészőjében a Felhasználó

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
 • hogyan kapcsolja ki az egyéb cookie-kat.

Az Adatkezelő kétféle cookie-t használ:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ Adatkezelő a jobb Felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi Felhasználói csoportok speciális igényeit, és hogy ennek segítségével Adatkezelő a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat Adatkezelő nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
 • A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
 • A fenti információkat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hirdetés küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

5.3. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét).

Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket Felhasználó böngészője juttat el a Szolgáltatóhoz. Ezek a következők:

 • referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
 • böngésző típusa/verziója
 • használt üzemrendszer
 • IP-cím
 • a szerver pontos ideje

 

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére csak a szerződés teljesítésének érdekében adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók, harmadik félként igénybe vett szolgáltatók:

Logisztikai és szállítási szolgáltató:

Név: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű

Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Megbízott”)

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.

Adószám: 25569421-2-41

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-282775

Elektronikus elérhetőség: info@webshippy.com

Szerződés nyelve: magyar

Képviseli: Perényi András ügyvezető

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita

Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com

 

Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Levelezési (posta)címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. 3.4

Cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020309

Adószáma: 25034644-2-10

Adatvédelmi tisztségviselő: Bubori Ferenc

E-mail címe: adatkezeles@foxpost.hu

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Amennyiben Felhasználó kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2  Adatok helyesbítésére, zárolására, törlésére irányuló felhasználói kérelem benyújtása

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:                                       Nemes Zoltán

Levelezési cím:     7627 Pécs, Puskin tér 12/1.

E-mail:                   info@szezonshop.hu

 

8.4 A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)      alapján

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat.
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, reklám vagy piackutatás céljából) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022.01.22. napjától hatályos.